Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Tỳ Ni Nhật Dụng

Search Our Site

	Tỳ Ni Nhật DụngDescription

Tỳ Ni Nhật Dụng thiết yếu là một trong 4 quyển sách quan trọng của thiền môn. Sách ra đời vào khoảng giữa thế kỷ thứ 17 do thiền sư Độc Thể (1601-1679) soạn, phần lớn những bài kệ chú trong đây được trích từ Phẩm Tịnh Hạnh trong Kinh Hoa Nghiêm.

Phàm là kẻ xuất gia chí cầu giải thoát thì bước đầu phải học và thực tập sách này. Truyền thống tu học của nhà thiền trải dài từ Ấn sang Hoa vào Việt Nam có hơn hai ngàn năm , đều đặt trọng tâm vào phương pháp nhiếp tâm. Thế nên, thúc liễm thân ý trong mọi thời, mọi động tác là một căn bản hành trì vững chắc để đưa thiền sinh vào định tuệ.

Pháp môn của Phật tổ giáo hoá con người tuy nhiều, nhưng căn bản hành trì không ngoài chánh niệm tỉnh giác. Thực tập Tỳ Ni Nhật Dụng là bước đầu cũng là bước cuối để người tu thể nhập cuộc sống giải thoát.

Thích Phước Tịnh
Mùng 2 tháng 8 năm Canh Thìn
(30/09/2000)

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms