Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Kinh Phổ Môn Giảng Giải

Search Our Site

Kinh Phổ MônDescription

LỜI DẪN.

Hình tượng Quán Thế Âm Bồ tát đã đi vào tâm thức và văn hóa của người Đông phương từ xa xưa. Thế nên, dù Phật tử hay không Phật tử nói đến Quan Âm Đại sĩ, người ta liề hình dung ra nhiều hình ảnh, nhiều câu chuyện linh ứng từ vị Bồ tát thị hiện thân nữ, diện mục tràn đầy từ bi thánh thiện này.
Kinh Phổ Môn là các gọi giản lược, viết đúng như Kinh văn phải là “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm”, tức là “Phẩm Phổ Môn, nói đến công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp Hoa”. Phẩm Kinh có hai phần: văn xuôi và văn tụng.
Ở đây, thầy giảng phần kệ tụng rất giản lược để cống hiến cho Đạo tràng tu tập niệm Phật của các Phật tử. Dĩ nhiên, Thầy củng cố niềm tin Quan Âm trong lòng người tu Phật, nhưng đồng thời cũng lồng pháp quán và thâm ý thiền để mở mắt kho tuệ học cho thính chúng.
Chúng tôi mong rằng sẽ có cơ hội Thầy khai triển nhiều bàiKinh trong dòng văn học Phật giáo Đại thừa bằn cái nhìn thiền, quán , và kệ tụng Kinh Phổ Môn sẽ có dịp được Thầy giảng giải lại cho Phật tử các nơi thừa hưởng giá trị tuệ giác trong Kinh văn phát triển.

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms