Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Từ Thiện Việt Nam

Search Our Site

 

Nơi xin cây cầu nầy nối tiếp ở 3 điểm: trường Tư Thọ, trường tiểu học Bào Phùng và trường trung học Rạch Chèo, âp Tân Thành Mới, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân. Vùng này có dân cư một bên khoảng 80 hộ, rất cần có cây cầu qua lại nhưng vì sông lớn và sâu nên không làm làm cầu tạm được. Hằng ngày, có cả trăm cháu học sinh đi học và sự thông thương của người dân cũng rất lớn nhưng chỉ qua lại bằng đò ngang. Nơi này thực sự cần có một cây cầu để giúp các em học sinh và bà con trong vùng thuận lợi đi lại qua sông.

Cầu dài 32m kinh phí 102.400.000vnđ (tương đương với $5,500 USD). Mắt Thương xin Thầy đặt tên cho cây cầu này là AN BÌNH.

Quý Đạo hữu khắp nơi muốn cùng Mắt Thương thực hiện xây dựng chiếc cầu này, xin tùy hỷ gởi chi phiếu về MAT THUONG NHIN DOI, địa chỉ PO Box 1128, Westminster, CA 92684.

Nguyện hồi hướng công đức lành xây cầu này đến với tất cả Pháp giới chúng sanh.

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms