Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

Thầy Giảng Pháp Chùa Quan Âm OC

Thầy giảng Pháp tại Chùa Quan Âm Orange County vào mỗi thứ Bảy tuần thứ nhì của các tháng 2, 4, 6, 8, 10 & 12 từ 2:30 pm - 4:00 pm.

Lịch Chi Tiết

Ngày: October 14, 2017
Giờ: 2:30 pm - 4:00 pm

Chia Sẻ Thông Tin

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms