Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

Thầy Giảng Pháp Và Làm Lễ Đặt Đá Tại Thiền Viện Pháp Vân

Start date : March 17, 2017 7:00 am

End date : March 27, 2017 9:00 pm

Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy sẽ giảng Phá tại Thiền Đường Ẩn Không - Úc Châu và sau đó sẽ làm Lễ Đặt Đá cho Thiền Viện Pháp Vân vào thời gian từ 17/03/2017 - 27/03/2017....

Thầy Giảng Pháp Và Làm Lễ Đặt Đá Tại Thiền Viện Pháp Vân

Start date : March 18, 2017 7:00 am

End date : March 28, 2017 9:00 pm

Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy sẽ giảng Phá tại Thiền Đường Ẩn Không - Úc Châu và sau đó sẽ làm Lễ Đặt Đá cho Thiền Viện Pháp Vân vào thời gian từ 17/03/2017 - 27/03/2017....

Thầy Giảng Pháp Và Làm Lễ Đặt Đá Tại Thiền Viện Pháp Vân

Start date : March 19, 2017 7:00 am

End date : March 29, 2017 9:00 pm

Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy sẽ giảng Phá tại Thiền Đường Ẩn Không - Úc Châu và sau đó sẽ làm Lễ Đặt Đá cho Thiền Viện Pháp Vân vào thời gian từ 17/03/2017 - 27/03/2017....

Thầy Chủ Lễ Cho Buổi Lễ Đặt Đá Cho Công Trình Xây Dựng Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu

Start date : March 19, 2017 10:00 am

End date : March 19, 2017 12:00 pm

Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy làm chủ lễ cho buổi lễ Đặt Đá tại Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu vào sáng ngày 19/03/2017 lúc 10:00 am. Từ ngày 07/03/2017 -...

Thầy Giảng Pháp Và Làm Lễ Đặt Đá Tại Thiền Viện Pháp Vân

Start date : March 20, 2017 7:00 am

End date : March 30, 2017 9:00 pm

Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy sẽ giảng Phá tại Thiền Đường Ẩn Không - Úc Châu và sau đó sẽ làm Lễ Đặt Đá cho Thiền Viện Pháp Vân vào thời gian từ 17/03/2017 - 27/03/2017....

Thầy Giảng Pháp Và Làm Lễ Đặt Đá Tại Thiền Viện Pháp Vân

Start date : March 21, 2017 7:00 am

End date : March 31, 2017 9:00 pm

Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy sẽ giảng Phá tại Thiền Đường Ẩn Không - Úc Châu và sau đó sẽ làm Lễ Đặt Đá cho Thiền Viện Pháp Vân vào thời gian từ 17/03/2017 - 27/03/2017....

Thầy Giảng Pháp Và Làm Lễ Đặt Đá Tại Thiền Viện Pháp Vân

Start date : March 22, 2017 7:00 am

End date : April 1, 2017 9:00 pm

Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy sẽ giảng Phá tại Thiền Đường Ẩn Không - Úc Châu và sau đó sẽ làm Lễ Đặt Đá cho Thiền Viện Pháp Vân vào thời gian từ 17/03/2017 - 27/03/2017....

Thầy Giảng Pháp Và Làm Lễ Đặt Đá Tại Thiền Viện Pháp Vân

Start date : March 23, 2017 7:00 am

End date : April 2, 2017 9:00 pm

Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy sẽ giảng Phá tại Thiền Đường Ẩn Không - Úc Châu và sau đó sẽ làm Lễ Đặt Đá cho Thiền Viện Pháp Vân vào thời gian từ 17/03/2017 - 27/03/2017....

Thầy Giảng Pháp Và Làm Lễ Đặt Đá Tại Thiền Viện Pháp Vân

Start date : March 24, 2017 7:00 am

End date : April 3, 2017 9:00 pm

Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy sẽ giảng Phá tại Thiền Đường Ẩn Không - Úc Châu và sau đó sẽ làm Lễ Đặt Đá cho Thiền Viện Pháp Vân vào thời gian từ 17/03/2017 - 27/03/2017....

Thầy Giảng Pháp Và Làm Lễ Đặt Đá Tại Thiền Viện Pháp Vân

Start date : March 25, 2017 7:00 am

End date : April 4, 2017 9:00 pm

Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy sẽ giảng Phá tại Thiền Đường Ẩn Không - Úc Châu và sau đó sẽ làm Lễ Đặt Đá cho Thiền Viện Pháp Vân vào thời gian từ 17/03/2017 - 27/03/2017....

Thầy Giảng Pháp Và Làm Lễ Đặt Đá Tại Thiền Viện Pháp Vân

Start date : March 26, 2017 7:00 am

End date : April 5, 2017 9:00 pm

Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy sẽ giảng Phá tại Thiền Đường Ẩn Không - Úc Châu và sau đó sẽ làm Lễ Đặt Đá cho Thiền Viện Pháp Vân vào thời gian từ 17/03/2017 - 27/03/2017....

Thầy Giảng Pháp Và Làm Lễ Đặt Đá Tại Thiền Viện Pháp Vân

Start date : March 27, 2017 7:00 am

End date : April 6, 2017 9:00 pm

Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy sẽ giảng Phá tại Thiền Đường Ẩn Không - Úc Châu và sau đó sẽ làm Lễ Đặt Đá cho Thiền Viện Pháp Vân vào thời gian từ 17/03/2017 - 27/03/2017....

Thầy Làm Lễ Đặt Đá Tại Thiền Viện Pháp Vân - Úc Châu

Start date : April 17, 2017 7:00 am

End date : April 17, 2017 9:00 pm

Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Từ ngày 15/03/2017 - 28/03/2017, Thầy ở Úc Châu và sẽ viếng thăm các Thầy tại Sydney và làm lễ đặt đá khởi công cho công trình xây dựng Thiền Viện...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu.

Start date : September 1, 2017 11:00 pm

End date : September 1, 2017 11:00 pm

Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy hướng dẫn khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên hằng năm tại Sydney, Úc Châu tại Thiền Viện Pháp Vân từ 01/09/2017 - 08/09/2017. Quý vị có thể liên...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu.

Start date : September 2, 2017 11:00 pm

End date : September 2, 2017 11:00 pm

Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy hướng dẫn khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên hằng năm tại Sydney, Úc Châu tại Thiền Viện Pháp Vân từ 01/09/2017 - 08/09/2017. Quý vị có thể liên...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu.

Start date : September 3, 2017 11:00 pm

End date : September 3, 2017 11:00 pm

Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy hướng dẫn khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên hằng năm tại Sydney, Úc Châu tại Thiền Viện Pháp Vân từ 01/09/2017 - 08/09/2017. Quý vị có thể liên...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu.

Start date : September 4, 2017 11:00 pm

End date : September 4, 2017 11:00 pm

Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy hướng dẫn khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên hằng năm tại Sydney, Úc Châu tại Thiền Viện Pháp Vân từ 01/09/2017 - 08/09/2017. Quý vị có thể liên...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu.

Start date : September 5, 2017 11:00 pm

End date : September 5, 2017 11:00 pm

Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy hướng dẫn khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên hằng năm tại Sydney, Úc Châu tại Thiền Viện Pháp Vân từ 01/09/2017 - 08/09/2017. Quý vị có thể liên...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu.

Start date : September 6, 2017 11:00 pm

End date : September 6, 2017 11:00 pm

Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy hướng dẫn khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên hằng năm tại Sydney, Úc Châu tại Thiền Viện Pháp Vân từ 01/09/2017 - 08/09/2017. Quý vị có thể liên...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu.

Start date : September 7, 2017 11:00 pm

End date : September 7, 2017 11:00 pm

Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy hướng dẫn khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên hằng năm tại Sydney, Úc Châu tại Thiền Viện Pháp Vân từ 01/09/2017 - 08/09/2017. Quý vị có thể liên...

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms