Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

Thầy Hướng Dẫn Một Ngày Tu Tại Chùa Bát Nhã

Start date : November 12, 2016 8:00 am

End date : November 12, 2016 9:00 pm

Chùa Bát Nhã

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Vào thứ Bảy, ngày 12/11/2016, Thầy cùng Thầy Thiện Tâm sẽ hướng dẫn tu học một ngày tại Chùa Bát Nhã theo thời khóa biểu sinh hoạt như sau: THỜI...

Thầy Hướng Dẫn Tu Học Một Ngày Tại Chùa Bát Nhã Mới

Start date : December 10, 2016 8:00 am

End date : December 10, 2016 6:00 pm

Chùa Bát Nhã

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Thầy hướng dẫn tu học một ngày tại chùa Bát Nhã ngày Chủ Nhật, 10/12/16 từ 8:00 am - 6:00 pm theo thời khóa tu tập như sau: 8:00 am – 8:30...

Thầy Hướng Dẫn Tu Học Một Ngày Tại Chùa Bát Nhã Mới

Start date : January 14, 2017 8:00 am

End date : January 14, 2017 8:00 pm

Chùa Bát Nhã

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Thầy cùng Thầy Phổ Minh hướng dẫn một ngày tu tại Chùa Bát Nhã mới thứ Bảy, ngày 14/01/2017 từ 8 am - 6:00 pm. Thời khóa tu học theo thời gian như...

Thầy Hướng Dẫn Tu Học Một Ngày Tại Chùa Bát Nhã Mới

Start date : February 25, 2017 8:00 am

End date : February 25, 2017 6:00 pm

Chùa Bát Nhã

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Thầy cùng Thầy Quảng Phú hướng dẫn một ngày tu tại Chùa Bát Nhã mới thứ Bảy, ngày 25/02/2017 từ 8 am - 6:00 pm. Thời khóa tu học theo thời gian...

Thầy Hướng Dẫn Tu Học Một Ngày Tại Chùa Bát Nhã Mới

Start date : April 22, 2017 8:00 am

End date : April 22, 2017 6:00 pm

Chùa Bát Nhã

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Thầy cùng Thầy Quảng Phú hướng dẫn một ngày tu tại Chùa Bát Nhã mới thứ Bảy, ngày 25/02/2017 từ 8 am - 6:00 pm. Thời khóa tu học theo thời gian...

Thầy Hướng Dẫn Tu Học Một Ngày Tại Chùa Bát Nhã Mới

Start date : May 13, 2017 8:00 am

End date : May 13, 2017 6:00 pm

Chùa Bát Nhã

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Thầy cùng Thầy Quảng Phú hướng dẫn một ngày tu tại Chùa Bát Nhã mới thứ Bảy, ngày 25/02/2017 từ 8 am - 6:00 pm. Thời khóa tu học theo thời gian...

Thầy Hướng Dẫn Tu Học Một Ngày Tại Chùa Bát Nhã Mới

Start date : June 24, 2017 8:00 am

End date : June 24, 2017 6:00 pm

Chùa Bát Nhã

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Thầy cùng Thầy Quảng Phú hướng dẫn một ngày tu tại Chùa Bát Nhã mới thứ Bảy, ngày 25/02/2017 từ 8 am - 6:00 pm. Thời khóa tu học theo thời gian...

Thầy Hướng Dẫn Tu Học Một Ngày Tại Chùa Bát Nhã Mới

Start date : August 26, 2017 8:00 am

End date : August 26, 2017 6:00 pm

Chùa Bát Nhã

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Thầy cùng Thầy Quảng Phú hướng dẫn một ngày tu tại Chùa Bát Nhã mới thứ Bảy, ngày 25/02/2017 từ 8 am - 6:00 pm. Thời khóa tu học theo thời gian...

Thầy Hướng Dẫn Tu Học Một Ngày Tại Chùa Bát Nhã Mới

Start date : December 23, 2017 8:00 am

End date : December 23, 2017 6:00 pm

Chùa Bát Nhã

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Thầy cùng Thầy Quảng Phú hướng dẫn một ngày tu tại Chùa Bát Nhã mới thứ Bảy, ngày 25/02/2017 từ 8 am - 6:00 pm. Thời khóa tu học theo thời gian...

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms