Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

Thầy Hướng Dẫn Một Ngày Tu Học Tại Chùa Bát Nhã.

Start date : April 28, 2018 8:00 am

End date : April 28, 2018 5:00 pm

Chùa Bát Nhã

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Thầy hướng dẫn một ngày tu học tại chùa Bát Nhã từ 8 am - 5 pm. Chùa cúng dường 2 bữa ăn trưa và chiều. Mắt Thương cúng dường các dĩa giảng Pháp...

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms