Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Tại Úc Châu

Start date : August 23, 2016 6:00 am

End date : August 23, 2016 9:00 pm

Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Hằng năm, vào mỗi tháng 9, Thầy dành thời gian trọn tháng để hướng dẫn khóa tu cho các Đạo Tràng tại Úc Châu. Quý Đạo hữu có thể liên lạc với...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Tại Úc Châu

Start date : August 24, 2016 6:00 am

End date : August 24, 2016 9:00 pm

Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Hằng năm, vào mỗi tháng 9, Thầy dành thời gian trọn tháng để hướng dẫn khóa tu cho các Đạo Tràng tại Úc Châu. Quý Đạo hữu có thể liên lạc với...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Tại Úc Châu

Start date : August 25, 2016 6:00 am

End date : August 25, 2016 9:00 pm

Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Hằng năm, vào mỗi tháng 9, Thầy dành thời gian trọn tháng để hướng dẫn khóa tu cho các Đạo Tràng tại Úc Châu. Quý Đạo hữu có thể liên lạc với...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Tại Úc Châu

Start date : August 26, 2016 6:00 am

End date : August 26, 2016 9:00 pm

Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Hằng năm, vào mỗi tháng 9, Thầy dành thời gian trọn tháng để hướng dẫn khóa tu cho các Đạo Tràng tại Úc Châu. Quý Đạo hữu có thể liên lạc với...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Tại Úc Châu

Start date : August 27, 2016 6:00 am

End date : August 27, 2016 9:00 pm

Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Hằng năm, vào mỗi tháng 9, Thầy dành thời gian trọn tháng để hướng dẫn khóa tu cho các Đạo Tràng tại Úc Châu. Quý Đạo hữu có thể liên lạc với...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Tại Úc Châu

Start date : August 28, 2016 6:00 am

End date : August 28, 2016 9:00 pm

Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Hằng năm, vào mỗi tháng 9, Thầy dành thời gian trọn tháng để hướng dẫn khóa tu cho các Đạo Tràng tại Úc Châu. Quý Đạo hữu có thể liên lạc với...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Tại Úc Châu

Start date : August 29, 2016 6:00 am

End date : August 29, 2016 9:00 pm

Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Hằng năm, vào mỗi tháng 9, Thầy dành thời gian trọn tháng để hướng dẫn khóa tu cho các Đạo Tràng tại Úc Châu. Quý Đạo hữu có thể liên lạc với...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Tại Úc Châu

Start date : August 30, 2016 6:00 am

End date : August 30, 2016 9:00 pm

Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Hằng năm, vào mỗi tháng 9, Thầy dành thời gian trọn tháng để hướng dẫn khóa tu cho các Đạo Tràng tại Úc Châu. Quý Đạo hữu có thể liên lạc với...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Tại Úc Châu

Start date : August 31, 2016 6:00 am

End date : August 31, 2016 9:00 pm

Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Hằng năm, vào mỗi tháng 9, Thầy dành thời gian trọn tháng để hướng dẫn khóa tu cho các Đạo Tràng tại Úc Châu. Quý Đạo hữu có thể liên lạc với...

Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Úc Châu

Start date : September 2, 2016 5:00 am

End date : September 2, 2016 8:00 pm

Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy giảng Pháp tại Uc Châu theo lịch sau đây:Thời gian: 2 ngày, ngày 27 - 28/08/2016, từ 6 pm– 8 pmĐịa điểm: Trung tâm cộng đồng người Việt,...

Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Úc Châu

Start date : September 3, 2016 5:00 am

End date : September 3, 2016 8:00 pm

Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy giảng Pháp tại Uc Châu theo lịch sau đây:Thời gian: 2 ngày, ngày 27 - 28/08/2016, từ 6 pm– 8 pmĐịa điểm: Trung tâm cộng đồng người Việt,...

Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Úc Châu

Start date : September 4, 2016 5:00 am

End date : September 4, 2016 8:00 pm

Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy giảng Pháp tại Uc Châu theo lịch sau đây:Thời gian: 2 ngày, ngày 27 - 28/08/2016, từ 6 pm– 8 pmĐịa điểm: Trung tâm cộng đồng người Việt,...

Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Úc Châu

Start date : September 5, 2016 5:00 am

End date : September 5, 2016 8:00 pm

Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy giảng Pháp tại Uc Châu theo lịch sau đây:Thời gian: 2 ngày, ngày 27 - 28/08/2016, từ 6 pm– 8 pmĐịa điểm: Trung tâm cộng đồng người Việt,...

Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Úc Châu

Start date : September 6, 2016 5:00 am

End date : September 6, 2016 8:00 pm

Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy giảng Pháp tại Uc Châu theo lịch sau đây:Thời gian: 2 ngày, ngày 27 - 28/08/2016, từ 6 pm– 8 pmĐịa điểm: Trung tâm cộng đồng người Việt,...

Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Úc Châu

Start date : September 7, 2016 5:00 am

End date : September 7, 2016 8:00 pm

Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy giảng Pháp tại Uc Châu theo lịch sau đây:Thời gian: 2 ngày, ngày 27 - 28/08/2016, từ 6 pm– 8 pmĐịa điểm: Trung tâm cộng đồng người Việt,...

Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Úc Châu

Start date : September 8, 2016 5:00 am

End date : September 8, 2016 8:00 pm

Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy giảng Pháp tại Uc Châu theo lịch sau đây:Thời gian: 2 ngày, ngày 27 - 28/08/2016, từ 6 pm– 8 pmĐịa điểm: Trung tâm cộng đồng người Việt,...

Thầy Hướng Dẫn Tu Học Và Làm Lễ Đặt Đá Tại Thiền Viện Pháp Vân

Start date : March 7, 2017 7:00 am

End date : March 7, 2017 9:00 pm

Úc Châu

Các Ngày Lễ

Từ ngày 07/03/2017 - 21/03/2017, Thầy ở Úc Châu và sẽ viếng thăm các Thầy tại Sydney và làm lễ đặt đá khởi công cho công trình xây dựng Thiền Viện...

Thầy Làm Lễ Đặt Đá Tại Thiền Viện Pháp Vân - Úc Châu

Start date : March 8, 2017 7:00 am

End date : March 8, 2017 9:00 pm

Úc Châu

Các Ngày Lễ

Từ ngày 07/03/2017 - 21/03/2017, Thầy ở Úc Châu và sẽ viếng thăm các Thầy tại Sydney và làm lễ đặt đá khởi công cho công trình xây dựng Thiền Viện...

Thầy Làm Lễ Đặt Đá Tại Thiền Viện Pháp Vân - Úc Châu

Start date : March 9, 2017 7:00 am

End date : March 9, 2017 9:00 pm

Úc Châu

Các Ngày Lễ

Từ ngày 07/03/2017 - 21/03/2017, Thầy ở Úc Châu và sẽ viếng thăm các Thầy tại Sydney và làm lễ đặt đá khởi công cho công trình xây dựng Thiền Viện...

Thầy Làm Lễ Đặt Đá Tại Thiền Viện Pháp Vân - Úc Châu

Start date : March 10, 2017 7:00 am

End date : March 10, 2017 9:00 pm

Úc Châu

Các Ngày Lễ

Từ ngày 07/03/2017 - 21/03/2017, Thầy ở Úc Châu và sẽ viếng thăm các Thầy tại Sydney và làm lễ đặt đá khởi công cho công trình xây dựng Thiền Viện...

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms