Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

Thầy Làm Lễ Đặt Đá Tại Thiền Viện Pháp Vân - Úc Châu

Từ ngày 07/03/2017 - 21/03/2017, Thầy ở Úc Châu và sẽ viếng thăm các Thầy tại Sydney và làm lễ đặt đá khởi công cho công trình xây dựng Thiền Viện Pháp Vân ngày 19/03/2017. Trong thời gian kể trên, Thầy sẽ ghé thăm Thầy Ajahm Brahm vaf giảng một vài thời Pháp ở một vài nơi: tại Perth, Melbourne, Sydney.

Quý Phật tử phát tâm tham gia các buổi giảng Pháp của Thầy, xin hoan hỷ liên lạc với Ban Tổ Chức Thiền Đường Ẩn Không qua số phone +84 90 3948953

Lịch Chi Tiết

Ngày: March 21, 2017
Giờ: 7:00 am - 9:00 pm

Chia Sẻ Thông Tin

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms