Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

Thầy Hướng Dẫn Tu Học Một Ngày Tại Chùa Bát Nhã Mới

Thầy cùng Thầy Quảng Phú hướng dẫn một ngày tu tại Chùa Bát Nhã mới thứ Bảy, ngày 25/02/2017 từ 8 am - 6:00 pm. Thời khóa tu học theo thời gian như sau:

8:00 am – 8:30 am: Thiền Hành
8:30 am – 9:00 am: Điểm Tâm
9:00 am – 9:45 am: Lạy Phật
9:45 am – 10:00 am: Giải Lao
10:00 am – 12:00 pm: Giảng Pháp
12:00 pm – 1:00 pm: Thọ Trai
1:00 pm – 2:00 pm: Chỉ Tịnh có hướng dẫn Thiền Buông Thư
2:00 pm – 3:00 pm: Lạy Phật
3:00 pm – 3:30 pm: Tọa Thiền
3:30 pm – 3:45 pm: Giải Lao
3:45 pm – 6:00 pm: Giảng Pháp
6:00 pm: Hoàn Mãn

Thời khóa có thể thay đổi đôi chút tùy theo nhu cầu tu học của đại chúng.
Chùa cúng dường thức ăn đến quý Phật tử về chùa tu tập.

Lịch Chi Tiết

Ngày: April 22, 2017
Giờ: 8:00 am - 6:00 pm

Chia Sẻ Thông Tin

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms